ระบบลงทะเบียนขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการลงทะเบียน ขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) การประปาส่วนภูมิภาค

เงื่อนไขการขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  • 1. การประปาส่วนภูมิภาคจะจัดส่งเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ แทนการนำส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ณ สถานที่ใช้น้ำประปาหรือสถานที่อื่น ที่เคยได้แจ้งไว้กับการประปาส่วนภูมิภาค
  • 2. การลงทะเบียนขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือว่า ผู้ใช้น้ำประปาประสงค์ยกเลิกบริการการส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่การประปาส่วนภูมิภาคส่งให้เดิม ในทุกช่องทาง โดยให้ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับการประปาส่วนภูมิภาค
  • 3. ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะส่งข้อความยืนยันไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตอบรับการลงทะเบียนขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่ง หากไม่ยืนยันจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
  • 4. การประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านในวันถัดไป ภายหลังจากทำการลงทะเบียนและยืนยันตอบรับการลงทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การประปาส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ หรือทางช่องทางอื่น ตามความเหมาะสม
  • 5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมล สามารถบันทึกแก้ไขที่ระบบการลงทะเบียนฯ นี้ และการประปาส่วนภูมิภาคจะใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดในการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  • 6. ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประปาส่วนภูมิภาค และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"